Stadgar

Mälarhöjdens Båtklubb (MBK) bildades den 1 maj 1925 och har sin hemort/verksamhetsområde i Mälarhöjden och närliggande stadsdelar. Stadgarna antogs vid detta tillfälle samt reviderades senast 2022-05-09

§ 1 ÄNDAMÅL

MBK är en ideell, allmännyttig förening som har till ändamål att lokalt främja båtlivet. Klubben ska tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i anslutning till båtlivet och – genom att bedriva utbildnings-, tävlings- och ungdomsverksamhet – verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

§ 2 MEDLEMSKAP

2.1 Ansökan och antagning

Ansökan om medlemskap ska ske skriftligt på fastställd blankett till styrelsen vilken efter prövning beslutar om antagning av ny medlem. Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till klubbens ändamål.

2.2 Medlemskategorier

Medlemmar indelas i följande kategorier:

 • Enskilda vuxna medlemmar
 • Enskilda juniormedlemmar.
 • Hedersmedlemmar

Juniormedlemskap gäller till och med det kalenderår man fyller 18 år.
Till hedersmedlem kan klubben på medlems eller styrelsens förslag välja en person som under en följd av år förtjänstfullt främjat klubbens intressen. Beslut om detta ska fattas på årsmöte eller ordinarie medlemsmöte. Av kallelsen ska framgå att fråga om val av hedersmedlem står på dagordningen. Minst 4/5 av de närvarande röstberättigade måste rösta för förslaget. Hedersmedlemskapet är på livstid eller tills man lämnar klubben. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.
Make, maka eller sambo till avliden medlem har rätt att överta den avlidnes medlemskap efter skriftlig anmälan till styrelsen. Om skäl föreligger har barn till avliden möjlighet att efter skriftlig anmälan och beslut av styrelsen överta ordinarie hamn- och varvsplats.

2.3 Rättigheter

Medlem får med iakttagande av gällande ordningsregler utnyttja klubbens anläggningar och utrustning inom klubbområdet samt delta i klubbens verksamhet.
Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av klubben disponerad hamn- eller uppläggningsanläggning. Se vidare § 12.

2.4 Skyldigheter

Medlem har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar, ordningsregler och i stadgeenlig ordning fattade beslut.
Medlem med båt ska tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra sin båt, samt följa gällande lagar och förordningar. Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens tillhörigheter är ersättningsskyldig.

Medlem med varvs- eller hamnplats ska utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt. Medlem som utan giltigt skäl uteblir efter kallelse till arbetsplikt påföres en av årsmötet fastställd avgift samt beordras utföra arbetsplikten vid annat tillfälle.

Medlems båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.5 Utträde

Medlem som vill utträda ur klubben ska skriftligen anmäla detta till styrelsen.
Medlem som inte erlagt fastställda avgifter kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben.

2.6 Uteslutning

På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra medlemsmöte uteslutas ur klubben om medlem

 • motverkar klubbens syften,
 • skadar klubbens intressen,
 • inte fullgör de skyldigheter som är stadgade, eller
 • gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben att dess anseende äventyras.

För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet.
Av kallelsen till medlemsmötet ska framgå att ett uteslutningsärende ska behandlas. Till medlemsmötet, där sådant ärende ska behandlas, ska medlemmen som är föreslagen att uteslutas kallas skriftligen. Denna kallelse ska även innehålla styrelsens motivering till uteslutningen. Medlem, som uteslutits av medlemsmöte, kan begära att få frågan prövad hos klubbens båtförbund inom tre veckor. När båtförbundets utlåtande kommit klubben till del ska frågan tas upp till förnyad prövning på medlemsmöte. Det då fattade beslutet kan ej överprövas.

§ 3 BESLUTANDE INSTANSER

Klubbens beslutande instanser är medlemsmöten såsom årsmöte, ordinarie medlemsmöte eller extra medlemsmöte.
Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot/funktionär som styrelsen utser, företräder klubben och fattar beslut mellan medlemsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna medlemsmöten. Se § 8.

§ 4 VERKSAMHETSÅR

Klubbens verksamhetsår omfattar perioden 1 januari – 31 december.

§ 5 AVGIFTER

Samtliga avgifter fastställs av årsmötet. Extra uttaxering kan ske efter beslut på medlemsmöte.

§ 6 BETALNING

Avgifterna ska vara klubben tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan / inbetalningskortet eller i klubbens årsprogram.
Senaste betalningsdatum får därvid vara tidigast en månad efter aviseringsdatum.

Om avgifterna inte inkommit i tid kan påminnelsefaktura skickas varvid en påminnelseavgift kan läggas till det ursprungliga beloppet.

§ 7 MEDLEMSMÖTEN

7.1 Antal möten

Förutom årsmöte ska ordinarie vårmöte och höstmöte hållas under verksamhetsåret. Därutöver kan extra medlemsmöten anordnas. Styrelsen bestämmer plats och tid för mötena.

7.2 Kallelse

Kallelse till medlemsmöte ska ske skriftligen och vara utskickad minst 14 dagar före mötet.

7.3 Motioner

En motion från medlem ska behandlas på påföljande medlemsmöte. Motion angående stadgeändring ska behandlas på påföljande årsmöte. Den skall bifogas till kallelsen och vara åtföljd av styrelsens yttrande i frågan. En motion skall vara skriftlig och vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor innan medlemsmötet/årsmötet.

7.4 Årsmöte

Årsmöte hålls årligen före vecka 9.
Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 • Fråga om mötet är behörigen utlyst
 • Fastställande av dagordning
 • Val av mötesordförande
 • Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera mötesprotokollet
 • Protokoll från föregående medlemsmöte
 • Skrivelser och rapporter
 • Klubbens verksamhetsberättelser.
 • Balans- och resultaträkning.
 • Revisionsberättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av styrelseledamöter och revisorer
 • Motioner
 • Fastställande av avgifter och budget för det nya verksamhetsåret
 • Styrelsens förslag
 • Övriga frågor

7.5 Övriga ordinarie medlemsmöten

Vårmöte bör hållas i april och höstmöte i oktober.

7.6 Extra medlemsmöte

Extra medlemsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta påkallat eller på skriftlig begäran av revisorer eller minst 1/10 av klubbens medlemmar.
Styrelsen ska skriftligen kalla till extra möte inom 30 dagar efter sådan begäran.
Vid extra möte får endast de ärenden förekomma, som enligt kallelsen föranlett mötet.

7.7 Rösträtt, beslut och val

Varje medlem som betalat gällande avgifter har rösträtt på medlemsmöte. Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen.
Valbara till styrelsen och till revisorer är de som nominerats.
Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud med fullmakt för en (1) annan medlem.

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i klubbens stadgar.
Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning.

Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av ordföranden för mötet.
Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.

Protokoll från medlemsmöten för de senaste fem årens verksamhet. ska finnas tillgängliga i klubbhusets protokollpärm.

§ 8 STYRELSE OCH FÖRVALTNING

8.1 Styrelsens sammansättning samt val

Styrelsen väljs på årsmöte och ska bestå av 9 ledamöter. Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, hamnkapten, varvschef, klubbmästare samt två ledamöter.
Styrelseledamot väljes bland medlemmarna. Mandattiden är två år. Föreligger fler kandidater till en befattning, ska omröstning ske. Om någon så begär, ska denna vara sluten.

Ena året väljs ordförande, kassör, klubbmästare, hamnkapten samt en ledamot. Andra året väljs vice ordförande, sekreterare, varvschef, samt en ledamot. Styrelsen utser övriga funktionärer.

8.2 Styrelsens ansvar och åliggande

Klubben företrädes av en styrelse, som på medlemmarnas uppdrag förvaltar klubbens fasta tillgångar och medel, förbereder ärenden till möten samt tillser att fattade beslut blir verkställda.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst tre ledamöter så påfordrar minst 6 gånger per år.

Styrelsen är beslutför när alla ledamöter är kallade och minst 6 av dessa är närvarande. All omröstning inom styrelsen är öppen och vid lika röstetal gäller ordförandens mening.
Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll, som justeras av mötesordföranden.

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga inför klubben för sin förvaltning.
För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation ska antecknas i mötesprotokollet.
Skulle tvist angående tolkning av någon paragraf i stadgarna uppstå, avgör styrelsen tolkningen, i avvaktan på beslut från medlemsmöte. Styrelsen har att till årsmötet utarbeta verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, årsprogram samt förslag till avgifter och budget. Styrelsen fördelar årligen hamn- och varvsplatserna enligt föreskrifter. Styrelsen kan till sin hjälp utse funktionärer som t ex vice hamnkapten, vice varvschef och stugvärd.
Styrelsen kan för särskilt projekt utse ansvarig arbetsledare eller projektgrupp.
Arbetsledare/projektgrupp är ansvarig gentemot styrelsen.

8.3 Arbetsfördelning

ORDFÖRANDEN ska opartiskt föra ordet vid styrelsens sammanträden och om så påfordras vara klubbens representant och se till att fattade beslut verkställs inom föreskriven tid. Ordföranden ansvarar också för att detaljerade arbetsbeskrivningar för styrelsens ledamöter finns.

VICE ORDFÖRANDEN ska vid förfall för ordförande träda i dennes ställe. Vice ordföranden ansvarar också för nattvaktskommenderingen. SEKRETERAREN ska ombesörja kallelser till medlemsmöten och vid dessa föra noggranna protokoll. Sekreteraren handhar även klubbens övriga dokumentation och arkivering.

KASSÖREN ska uppbära avgifter, förvalta och ansvara för klubbens kassa och bankmedel.
Kassören ska ansvara för klubbens bokföring, upprätta balans- och resultaträkning samt ge förslag till budget.

HAMNKAPTEN ska ansvara för hamnområdet, fördelning av hamnplatser och ansvara för inventarier. Hamnkapten ansvarar för underhåll av kaj och bryggor.

VARVSCHEF ska ansvara för varvsområdet, fördelning av varvsplatser och leda arbetet vid upptagning och sjösättning. Varvschef ansvarar för underhåll av slip och mastkran.

KLUBBMÄSTAREN ska ansvara för fester och sammankomster.

LEDAMOT 1 är ansvarig för miljöfrågor inklusive klubbens avfallshantering och utbildningsverksamhet. Ledamot 1 ska vid förhinder för annan ledamot och efter styrelsebeslut övertaga dennes ansvarsområde.

LEDAMOT 2 ansvarar för kallelser till arbetsplikt. Ledamot 2 ansvarar även för underhåll av klubbområdets byggnader. Ledamot 2 ska vid förhinder för annan ledamot och efter styrelsebeslut övertaga dennes ansvarsområde.

8.4 Firmateckning

Klubbens firma tecknas förutom av styrelsen av två styrelseledamöter i förening, varav en ordföranden eller vid dennes förfall vice ordföranden. Klubbens bankkonton tecknas av kassören ensam upp till 10.000 kronor. Styrelsen kan bemyndiga särskild befattningshavare att ensam teckna klubbens firma i fråga om viss post, girobetalningar, medlemskort och liknande.

§ 9 REVISORER

Vid årsmötet väljes en av två ordinarie revisorer på två år.
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper. Revisorerna ska till årsmötet avge skriftlig revisionsberättelse samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.
Revisorerna ska tillsammans med materialförvaltaren minst en gång årligen inventera klubbens inventarier.

§ 10 VALNÄMND

Valnämnd består av tre ledamöter. Dessa väljs på årsmötet för en tid av tre år och avgår cykliskt, en ledamot varje år. Valnämndens uppgift är att

 • till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta,
 • mottaga nomineringar från klubbens medlemmar,
 • själva aktivt söka lämpliga kandidater,
 • vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater, och att
 • vid höstmötet redogöra för sitt arbete inför årsmötet. Valnämndens förslag ska utsändas tillsammans med kallelsen till årsmötet.

§ 11 STANDERT, EMBLEM, FÖRTJÄNSTMÄRKE

Klubbens standert är rektangulär, blå med ett diagonalt kryss i vitt och med MBK i vitt i de blå fälten.
Klubbens emblem är MBK standert infattad i en rund krans.

Båt registrerad i klubben ska föra klubbens standert eller emblem. Förtjänstmärke är avsett att tilldelas medlem, som minst 10 år tillhört klubben och som under denna tid inom eller utom styrelse och kommittéer på ett föredömligt och uppoffrande sätt arbetat för klubbens bästa. Märket utdelas på årsmötet eller på jubileumsfest vart femte år räknat från 20- årsjubileet 1945.

Valnämnden föreslår lämpliga kandidater, samt motiverar förslagen, vilka i god tid lämnas till styrelsen för beslut.

§ 12 HAMN OCH VARV

Efter ansökan tilldelas fast plats i den turordning medlemskap beviljats. Tilldelning av fast plats är förknippad med en deposition vars storlek beslutas av årsmötet enligt §5. Depositionen återfås när platsen återlämnas.

För hamn och varv finns särskilda ordningsregler som medlem är skyldig att rätta sig efter. Dessa är fastställda av medlemsmöte.
Medlem som inte rättar sig efter klubbens stadgar och ordningsregler kan efter styrelsebeslut ges påföljd i form av varning och/eller temporär avstängning från rätten till hamnplats eller varvsplats.

Uteslutning enligt § 2.6 kan också komma ifråga.

§ 13 STADGEÄNDRING, ÄNDRING AV ORDNINGSREGLER FÖR HAMN OCH VARV

Ändring av klubbens stadgar träder i kraft genom beslut på årsmöte och påföljande medlemsmöte. Vid omröstning ska minst 2/3 av de röst- berättigade närvarande vara ense om ändringen.
Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ändring av ordningsregler för hamn och varv, som meddelats i kallelse till års- eller annat medlemsmöte träder i kraft genom beslut där minst 2/3 av de röstberättigade närvarande är ense om ändringen.

§ 14 KLUBBENS UPPLÖSNING

Kallelse till möte, där förslag om upplösning av klubben ska avgöras, ska innehålla fullständig redogörelse för det förhållande varpå förslaget grundats. I kallelse ska även anges att röstberättigad medlem, som är förhindrad att närvara, kan rösta genom ombud.

Beslut om upplösning är giltig, om det fattats vid två på varandra följande möten, varav minst ett årsmöte, och bifallits av minst 3/4 av de röstberättigade vid vardera mötet.
Vid klubbens näst sista sammanträde ska mötet ge styrelsen direktiv om hur man ska förfara med klubbens tillgångar.