Kallelse till årsmöte 16 februari 2023

Torsdagen den 16 februari 2023 kl 19.00 i klubbhuset.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötet är behörigen utlyst
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 6. Protokoll från höstmötet
 7. Skrivelser och rapporter
 8. Klubbens verksamhetsberättelse
 9. Balans- och resultaträkning
 10. Revisionsberättelse
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Val av styrelseledamöter, valnämndsledamöter och revisorer
 13. Motioner/Propositioner
 14. Fastställande av avgifter, budget och arvoden för verksamhetsåret 2023
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutning

Välkomna!

Ladda ned fullständig kallelse